Centrum Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego wspiera Producentów Rolnych w procesie dostosowania gospodarstw do przepisów prawnych regulujących działalność rolniczą na obszarze Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz świadczy doradztwo agrotechniczne.

Centrum tworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu agronomii. Korzystamy również z wiedzy profesjonalistów za zakresu nauk weterynaryjnych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych oraz prawnych zatrudnionych w jednostkach naukowych Olsztyna. Interdyscyplinarny zespół pracowników oraz współpracowników zgromadzony wokół Centrum Doradztwa Rolniczego daje gwarancję profesjonalnej obsługi Klienta.

Uznaniem profesjonalizmu w zakresie konsultingu rolniczego jest przyznanie nam przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi akredytacji na świadczenie usług doradczych dla Rolników w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Doradztwo w zakresie dostosowania gospodarstw do przepisów prawnych 

 Od 01.01.2009 r. Agencja Płatnicza (w Polsce jest to ARiMR) uzależnia wypłatę dopłat obszarowych, w pełnej wysokości, od przestrzegania w gospodarstwie wszystkich przepisów dot. ochrony środowiska, warunków utrzymania zwierząt, użytkowania gruntów oraz przepisów bhp. Konsekwencją nie spełnienia, któregokolwiek z wymogów, jest częściowa (w skrajnych wypadkach nawet całkowita) redukcja dopłat obszarowych.

Producent Rolny chcąc zostać Beneficjentem programów pomocowych UE musi dostosować swoje gospodarstwo do Wymogów Wzajemnej Zgodności. Dopiero po dostosowaniu gospodarstwa do obowiązujących przepisów prawnych Rolnik może w sposób bezpieczny wystapić o dofinansowanie inwestycji (bez obawy odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych lub na etapie oceny technicznej lub po realizacji inwestycji - zwrotu otrzymanej pomocy).

W ramach tej sfery działalności proponujemy:

  • przeprowadzenie profesjonalnego, opartego na naszej wiedzy i doświadczeniu, audytu gospodarstwa rolnego pod kątem spełnienia Wymogów Wzajemnej Zgodności oraz
  • profesjonalne opracowanie planu dostosowania gospodarstwa do przepisów prawnych regulujących prowadzenie działalności rolniczej.

Dzięki posiadanej akredytacji MRiRW koszty świadczenia wyżej wymienionych usług są w 80% pokrywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Doradztwo agrotechniczne

 Drugim bardzo ważnym obszarem doradztwa rolniczego jest bezpośrednie doradztwo agrotechniczne w zakresie:

  • planowania właściwej, pod względem ekonomicznym i jakościowym, technologii produkcji roślin rolniczych;
  • opracowania systemów nawożenia na podstawie analiz glebowych i roślinnych;
  • programowego doradztwa technologicznego dla grup producenckich oraz
  • usług badawczych z zakresu oceny odmian, środków ochrony roślin oraz nawozów.